You can change this website language: English

Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Độ phức tạp:  3   4   5   6   7   8 

Bạn hãy chọn lấy bản dịch đúng

Từ ngữ
Âm thanh
1 Những phương án cho câu trả lời
2 Những phương án cho câu trả lời
3 Những phương án cho câu trả lời
Thống kê những câu trả lời
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này