Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

запятая
 
dấu phẩy
исправить
 
to correct
побриться
 
to shave
пирог
 
pie
гордый
 
proud
обидеться
 
to take offence
седой
 
grey-haired
вставать
 
đứng lên
факультет
 
khoa
рецепт
 
recipe
привыкнуть
 
to get used to
родной
 
thân thuộc
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này