You can change this website language: English

Tự đăng ký

Говорил горшку котелок: уж больно ты чёрен, дружок

1
Говорил горшку котелок: уж больно ты чёрен, дружок [Govoril gorshku kotelok: uzh bol'no ty chyoren, druzhok]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này