Tự đăng ký
Xin vui lòng hãy đăng ký nếu bạn muốn nhận đào để vượt qua các bài kiểm tra (Đăng ký)
Прохождение теста "Предлоги"

Цель тестов этого раздела - тренировка употребления предлогов. Основная задача при выполнении теста - выставить данные предлоги на правильные места.

Кнопка Начать заново очищает выбранные предлоги в текущем тесте.

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này