You can change this website language: English

Tự đăng ký
Xin vui lòng hãy đăng ký nếu bạn muốn nhận đào để vượt qua các bài kiểm tra (Đăng ký)
Прохождение теста "Предлоги"

Цель тестов этого раздела - тренировка употребления предлогов. Основная задача при выполнении теста - выставить данные предлоги на правильные места.

Кнопка Начать заново очищает выбранные предлоги в текущем тесте.

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này