You can change this website language: English


мало


Bản dịch: ít quá
Chuyển ngữ: [malo]

Ví dụ về sử dụng

Мне мало надо! Немного хлеба, И каплю молока. Да это небо, Да эти облака! - Tôi chỉ cần một ít thôi! Một ít bánh mỳ, Một giọt sữa tươi. Cả bầu trời kia, Và cả đám mây kia nữa!
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này