Tự đăng ký

Гроша не стоит, а глядит рублем

1
Гроша не стоит, а глядит рублем [Grosha ne stoit, a glyadit rublem]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này