Tự đăng ký

Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву

1
Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву [Pozhalel volk kobylu, ostavil khvost da grivu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này