Посади свинью за стол, а она и ноги на стол

1
Посади свинью за стол, а она и ноги на стол [Posadi svin'yu za stol, a ona i nogi na stol]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này