You can change this website language: English

Tự đăng ký

Сытый голодного не разумеет: одному суп жидкий, другому- жемчуг мелкий

1
Сытый голодного не разумеет: одному суп жидкий, другому- жемчуг мелкий [Sytyj golodnogo ne razumeet: odnomu sup zhidkij, drugomu- zhemchug melkij]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này