Tự đăng ký

Смерть не спросит, придет да скосит

1
Смерть не спросит, придет да скосит [Smert' ne sprosit, pridet da skosit]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này