You can change this website language: English

Tự đăng ký

Хороша верёвка длинная, а речь короткая

1
Хороша верёвка длинная, а речь короткая [khoroshà veryòvka dlìnnaya, a rech` koròtkaya]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này