За что купил, за то и продаю

1
За что купил, за то и продаю [Za chto kupil, za to i prodayu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này