Tự đăng ký

Знал бы где упасть, соломки бы подстелил

1
Знал бы где упасть, соломки бы подстелил [Znal by gde upast', solomki by podstelil]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này