Tự đăng ký

Кого жизнь ласкает, тот и горя не знает

1
Кого жизнь ласкает, тот и горя не знает [Kogo zhizn' laskaet, tot i gorya ne znaet]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này