You can change this website language: English

Tự đăng ký

Кто ленив с сохой, тому весь год плохой

1
Кто ленив с сохой, тому весь год плохой [Kto leniv s sokhoj, tomu ves' god plokhoj]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này