Tự đăng ký

Кто себя очень любит, того другие не любят

1
Кто себя очень любит, того другие не любят [Kto sibyà òchin' lyùbit, tavò drugìje ni lyùbyat]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này