You can change this website language: English

Tự đăng ký

Нет плохих судов, нет плохих ветров, есть плохие капитаны

1
Нет плохих судов, нет плохих ветров, есть плохие капитаны [Net plokhikh sudov, net plokhikh vetrov, est' plokhie kapitany]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này