Ничто не вечно под луной

1
Ничто не вечно под луной [Nichto ne vechno pod lunoj]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này