You can change this website language: English

Tự đăng ký

Береги платье снову, а честь смолоду

1
Береги платье снову, а честь смолоду [Beregi plat'e snovu, a chest' smolodu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này