You can change this website language: English

Tự đăng ký

В глаза льстит, а за глаза пакостит

1
В глаза льстит, а за глаза пакостит [V glaza l'stit, a za glaza pakostit]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này