Разбить наголову

1
Разбить наголову [razbit` nagolovu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này