Бить мимо цели

1
Бить мимо цели [bit` mimo tseli]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này