Вдоль и поперек

1
Вдоль и поперек [vdol` i poperek]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này