Вот тебе раз!

1
Вот тебе раз! [vot tebe raz!]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này