Держать ухо востро

1
Держать ухо востро [derzhat` ukho vostro]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này