Как бельмо в глазу

1
Как бельмо в глазу [kak bel`mo v glazu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này