Ломать (себе) голову

1
Ломать (себе) голову [lomat` (sebe) golovu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này