Не в своём уме

1
Не в своём уме [ne v svoyom ume]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này