Не по дням, а по часам

1
Не по дням, а по часам [ne po dnyam, a po chasam]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này