Нестись сломя голову

1
Нестись сломя голову [nestis` slomya golovu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này