Обдавать холодом

1
Обдавать холодом [obdavat` kholodom]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này