You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

сегодня в Москве

сегодня в Москве
Сегодня в Москве: Today in Moscow:

- Гендальф! Gandalf!
- Да, друг мой... Yes, my friend...
- Может, лучше на метро? Maybe metro will be a better choice?

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời tiết, Giải trí

18.10.2016

Скоро выпадет снег

Скоро выпадет снег
Скоро выпадет снег, и всё будет хорошо [skora vypad'et sn'ek, i vs'yo bud'it kharasho] - Soon the snow falls, and everything will be fine
14.10.2016

Уже скоро

Уже скоро
Уже скоро [uzhe skora] - Soon
Từ khóa: Thời tiết
13.10.2016

Вечер

Вечер
дождь [dòzht']


Идёт сильный дождь. [idyòt sìl'nyj dòzht']

Từ khóa: Thời tiết
09.10.2016

В Омске 6 октября выпал первый снег

В Омске 6 октября выпал первый снег
В Омске 6 октября выпал первый снег. По прогнозам метеорологов, в Москве первый снег может выпасть уже 9 октября.

The first snow fell In Omsk on October 6. According to the forecasts of meteorologists, in Moscow, the first snow may fall already on October 9.
Từ khóa: Thời tiết
08.10.2016

Погода осенью

Погода осенью
Погода [pagoda] - weather
Летом [l'etam] - In summer
Осенью [os'en'yu] - In autumn
Từ khóa: Thời tiết
07.10.2016

Туманный Санкт-Петербург

Туманный Санкт-Петербург
Туманный Санкт-Петербург, Россия
Misty St. Petersburg, Russia
20.07.2016

Международный День Шахмат

Международный День Шахмат
Ежегодно 20 июля во всем мире празднуется Международный День Шахмат. Этот праздник был установлен в 1966 году Всемирной шахматной федерацией. В этот день организуются различные шахматные турниры и чемпионаты. Родиной шахмат является Индия. Первые шахматы появились полторы тысячи лет тому назад и быстро стали популярны во всем мире.

Annually on July 20 Chess International Day is celebrated around the world. This holiday was established in 1966 by the World chess Federation. This day various chess tournaments and championships are organized. The homeland of chess is India. The first chess has appeared one and a half thousand years ago and quickly became popular around the world.быстро [b`ystra]

тысяча [tysyacha]

шахматы [shàkhmaty]
19.07.2016

Шикарный снимок

Шикарный снимок
Шикарный снимок недавней ночной грозы в Москве, Россия

Awesome picture of the recent night thunderstorm in Moscow, Russia
Từ khóa: Thời tiết
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này