You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

Утро

Утро

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời tiết, Nghề nghiệp, Thiên nhiên

20.10.2016

Сибирь

Сибирь
Сибирь [s'ib'ir'] - Siberia
Сибирский [s'ib'irskij] - Siberian

Лёгкие нашей планеты [l'yohkie nashej plan'ety] - Lungs of our planet
Từ khóa: Thiên nhiên
18.10.2016

Скоро выпадет снег

Скоро выпадет снег
Скоро выпадет снег, и всё будет хорошо [skora vypad'et sn'ek, i vs'yo bud'it kharasho] - Soon the snow falls, and everything will be fine
18.10.2016

Домбай, Россия

Домбай, Россия
Гималаи? Нет, Домбай, Россия!
Himalayas? No, Dombay, Russia!
14.10.2016

Уже скоро

Уже скоро
Уже скоро [uzhe skora] - Soon
Từ khóa: Thời tiết
13.10.2016

Вечер

Вечер
дождь [dòzht']


Идёт сильный дождь. [idyòt sìl'nyj dòzht']

Từ khóa: Thời tiết
11.10.2016

Романцевские горы

Романцевские горы
Романцевские горы, Тульская область, Россия
Romantsevskie mountains, Tula Region, Russia
09.10.2016

В Омске 6 октября выпал первый снег

В Омске 6 октября выпал первый снег
В Омске 6 октября выпал первый снег. По прогнозам метеорологов, в Москве первый снег может выпасть уже 9 октября.

The first snow fell In Omsk on October 6. According to the forecasts of meteorologists, in Moscow, the first snow may fall already on October 9.
Từ khóa: Thời tiết
08.10.2016

Погода осенью

Погода осенью
Погода [pagoda] - weather
Летом [l'etam] - In summer
Осенью [os'en'yu] - In autumn
Từ khóa: Thời tiết
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này