You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênBạn hãy chia sẻ liên kết với các bạn bè của mình

Заповедник Басеги

Заповедник Басеги
Заповедник Басеги является государственным природным заповедником России. Он расположен в Пермском крае. Он был основан 1 октября 1982 года. Сегодня общая площадь заповедника составляет 37 935 га. Флора заповедника насчитывает более 520 видов растений, в том числе свыше 45 редких. Фауна заповедника типична для таёжной зоны. Главные реки заповедника — Усьва и Вильва.

The Basegi Nature Reserve is the national natural park of Russia. It is located in Perm Krai. It was found on October 1, 1982. Today the total area of the reserve is 37 935 hectares. The flora of the reserve has more than 520 species of plants, including over 45 rare. The fauna of the reserve is typical for a taiga zone. The main rivers of the reserve are Usva and Vilva.

сегодня [sivòdn'a]

площадь [plòshit']


река [rikà]
Từ khóa: Thiên nhiên

Những tin tức khác với chủ đề này: Thiên nhiên

23.10.2016

Склон Эльбруса, Россия

Склон Эльбруса, Россия
Склон Эльбруса, Россия
The Slope Of Mount Elbrus, Russia
Từ khóa: Thiên nhiên
23.10.2016

Шикша

Шикша
Шикша - это лекарственное растение, которое используется в народной медицине против головной боли, усталости. Растение известно своим витаминным составом, благодаря чему его рекомендуют для лечения цинги. Известно, что шикша используется в тибетской медицине.

Shiksha is a herb which is used in traditional medicine against a headache, fatigue. The plant is known by its vitamin structure thanks to what it is recommended for treatment of a scurvy. It is known that shiksha is used in Tibetan medicine.
20.10.2016

Сибирь

Сибирь
Сибирь [s'ib'ir'] - Siberia
Сибирский [s'ib'irskij] - Siberian

Лёгкие нашей планеты [l'yohkie nashej plan'ety] - Lungs of our planet
Từ khóa: Thiên nhiên
18.10.2016

Домбай, Россия

Домбай, Россия
Гималаи? Нет, Домбай, Россия!
Himalayas? No, Dombay, Russia!
11.10.2016

Романцевские горы

Романцевские горы
Романцевские горы, Тульская область, Россия
Romantsevskie mountains, Tula Region, Russia
04.10.2016

Последние лучи солнца

Последние лучи солнца
Последние лучи солнца над Мутновским вулканом, Камчатка, Россия

The last rays of the sun over the Mutnovsky volcano, Kamchatka, Russia
Từ khóa: Thiên nhiên
27.09.2016

Закат на мысе Капчик

Закат на мысе Капчик
Закат на мысе Капчик, около посёлка Новый Свет, Россия
Sunset at Cape Kapchik, near the village of Novy Svet, Russia
25.09.2016

Cтрана берёзового ситца

Cтрана берёзового ситца
Россия - страна берёзового ситца [ras'iya - strana biryozavava sitsa] Russia - the country of birch chintz
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này