quay lại
Гайнель-Хаят Машрапова
  • Thông tin liên lạc:
  • Email: gainelhayat93@mail.ru
  • Skype: gajnel

Ngôn ngữ thứ hai:


Гайнель-Хаят Машрапова

Преподаватель русского языка для иностранцев
Бакалавр Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова, специальность - "Русская филология" (2015 г.)
Магистрант КФ МГУ им. М. Ломоносова, филологический факультет, специальность - "Русский язык как иностранный".
Опыт работы - полгода.

Giáo viên này không có đăng các bài viết


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này