quay lại
Veronika

Ngôn ngữ thứ hai:


Veronika

Hello!
I'm a native Russian-speaker. I have certificate that gives me opportunity to teach 
Russian as a foreign language. I like to communicate to people of different cultures.
I speak English and study Turkish.

Dear Russian-learners,
be sure that lessons will be interesting and you'll learn not only language, but also culture.
Feel free to contact me!

Giáo viên này không có đăng các bài viết


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này