Преподносить на блюдечке с голубой каемочкой

1
Преподносить на блюдечке с голубой каемочкой [prepodnosit` na blyudechke s goluboj kaemochkoj]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này