Словно аршин проглотить

1
Словно аршин проглотить [slovno arshin proglotit`]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này