Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Салатовый декор

Использование салатового декора в квартире является очень креативным решением и правильным выбором. Салатовый цвет подойдет практически для любой комнаты. Он гармонично сочетается с деревянным или другим покрытием пола коричневого цвета. Салатовый цвет будет всегда держать ваше настроение в тонусе.

The use of a lime decor in the apartment is very creative decision and a right choice. Lime color will be suitable practically for any room. It blends in well with wood or other covering a floor of brown color. Lime color will always keep your mood in good shape.

всегда
[fsigdà]
держать
[dirzhat`]
решение
[rishènije]
коричневый
[karìchnivyj]
комната
[komnata]
Ετικέτες: Στο σπίτι

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Στο σπίτι

Счастлив тот, кто счастлив дома [schaslif tot kto schaslif doma] - happy is he who is happy at home
Ετικέτες: Στο σπίτι, Emotions
Парень потратил десятки часов на обсуждение в Интернете, как не сломать тарелки

[parin' patratil dis'atki chasof na spsuzhd'enie v internet'e, kak ni slamat' tar'elk'i]

A guy spent dozens of hours of discussion in Internet how not break the plates
Ετικέτες: Στο σπίτι
Для очистки кожаных вещей можно использовать мыло, молоко, яичный белок. Для полировки кожаных вещей и предметов используйте банановую кожуру, а для смягчения кожи натрите её глицерином, растительным или касторовым маслом.

To clean leather furniture it is possible to use soap, milk, egg whites. To polish leather things and objects use a banana peel and for mitigation of the leather rub it with glycerin, vegetable or castor oil.

предмет
[pridmet]
молоко
[malakò]
можно
[mozhno]
кожура
[kazhurà]
Ετικέτες: Στο σπίτι
Перед употреблением охладить [p'er'ed upatribl'eniem akhlad'it'] - cool down before use

подушка
[padùshka]
одеяло
[odeialo]
наволочка
[nàvalochka]
Ετικέτες: Στο σπίτι
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία