Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Пластическая хирургия

красота [krasota] - beauty
кумир [kumir] -idol
желание нравиться [zhelanie nravit'sya] - a wish to be loved
пластическая хирургия [plasticheskaya khirurgiya] - plastics surgery
клиника [klinika] - clinic
пациент [patsient] - patient
изменять форму тела, лица, носа [izmenyat' formu tela, litsa, nosa] - to change the form of body, face, nose

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Υγεία, Ομιλούμενα ρωσικά

Эхинацея - это многолетнее растение родом из Северной Америки, с красивыми цветами. Эхинацея имеет специфический вкус и запах. Она культивируется и используется как лечебное и декоративное растение. Экспериментально установлено, что настойка эхинацеи нетоксична. Она помогает повысить иммунитет. Эхинацея обладает бактериостатическим, фунгицидным, вирусостатическим и противовоспалительным действием.

Echinacea is a perennial plant native from North America, with beautiful flowers. Echinacea has got a specific taste and a smell. It is cultivated and used as a medical and ornamental plant. It is experimentally established that Echinacea tincture is nontoxical. It helps to increase immunity. Echinacea possesses bakteriostatic, fungicide, virusostatic and anti-inflammatory effect.

красивый
[krasìvyj]
цветы
[tsvit`y]
Ετικέτες: Υγεία, Φύση
Клетчатка - это компонент пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника. Клетчатка нужна организму для корректной работы желудочно-кишечного тракта, для выведения токсинов из организмов, для поддержания нормального уровня холестерина в крови. Лучшими источниками растворимой клетчатки являются бобы, горох, рисовые отруби, овес, клубника, цитрусовые фрукты.

Dietary fiber is a nutrition component which isn't digested by digestive enzymes of a human body, but processed by useful intestinal microflora. Dietary fiber is necessary to an organism for correct work of digestive tract, for removal of toxins from organisms, for maintenance of normal cholesterin level in a blood. The best sources of a soluble dietary fiber are beans, peas, rice bran, oats, strawberry, citrus fruit.

человек
[chilavèk]
фрукты
[frukty]
фрукт
[frùkt]
клубника
[klubnìka]
работа
[rabòta]
полезный
[paleznyj]
Ετικέτες: Φαγητό, Υγεία
Силимарин - это известный гепатопротектор растительного происхождения, получаемый из плодов расторопшы пятнистой. Данное растение еще в древние времена применялось для лечения различных заболеваний печени. Силимарин обладает антиоксидантными свойствами.

Silimarin is a well known gepatoprotektor of a phytogenesis received from fruits of a thistle spotty. This plant in ancient times was applied for treatment of various liver diseases . Silimarin has antioxidant properties.
Ετικέτες: Φαγητό, Υγεία
Хакусы - популярный лечебный курорт с горячими источниками на северо-восточном побережье озера Байкал. Здесь есть два источника с очень горячей (+42…+46 °С) и слабо минерализованной водой, по составу близкой к минеральным источникам Пятигорска. Вода подходит как для наружного применения, так и для внутреннего. Водолечебница «Хакусы» была основана в 1953 году. Здесь рай для туристов. Здесь организовано посещение небольших пещер в окрестных горах, рыбалка, сбор грибов и ягод, купание в Байкале летом и автопутешествия по замёрзшему озеру в холодную пору года, водные экскурсии к местным природным достопримечательностям.

Hakusa is a popular medical resort with hot springs on the northeast coast of the Lake Baikal. There are two sources with very hot (+42 … +46 °C) and poorly mineralized water, on structure close to mineral sources of Pyatigorsk. Water is suitable both for external application, and for internal. The balneary of Hakusa was founded in 1953. Here is a paradise for tourists. Here are organized visits of small caves in neighboring mountains, fishing, collecting mushrooms and berries, bathing in Baikal and autotravel on the frozen lake in a cold time of the year, water excursions to local natural sights in the summer.

турист
[turist]
север
[sever]
экскурсия
[ehkskursiya]
холодный
[khalòdnyj]
пещера
[peshhera]
близкий
[bliskij]
Ετικέτες: Υγεία, Showplaces
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία