Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Пластическая хирургия

#F1|красота# [krasota] - beauty
#F2|кумир# [kumir] -idol
#F3|желание нравиться# [zhelanie nravit'sya] - a wish to be loved
#F4|пластическая хирургия# [plasticheskaya khirurgiya] - plastics surgery
#F5|клиника# [klinika] - clinic
#F6|пациент# [patsient] - patient
#F7|изменять форму тела, лица, носа# [izmenyat' formu tela, litsa, nosa] - to change the form of body, face, nose

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Υγεία, Ομιλούμενα ρωσικά

Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Манука - это растение семейства миртовых, которое обладает сильным антибактериальным, противогрибковым и противовирусным эффектом. Родиной этого растения является Новая Зеландия. Манука часто используется в парфюмерии, косметике и медицине. В Новой Зеландии из мануки делается целебный мёд.

Manuka is a plant of myrtaceous family which has strong antibacterial, antifungal and antiviral effect. The homeland of this plant is New Zealand. Manuka is often used in perfumery, cosmetics and medicine. In New Zealand curative honey is made from manuka.
Новая Зеландия
[nòvaya zilàndiya]
часто
[chasto]
сильный
[sìl'nyj]
родина
[rodina]
парфюмерия
[parf’umèriya]
Ετικέτες: Υγεία, Φύση
Исландский мох относится к лекарственным растениям. Он используется официальной фармакологией в пищевых добавках и в народной медицине для лечения многих заболеваний. Лечебные свойства исландского мха и его широкое использование в народной медицине объясняются его уникальным составом. Исландский мох обладает антибактериальными свойствами, очищает кровь и лимфу.

The Icelandic moss belongs to herbs. It is used by official pharmacology in nutritional supplements and in traditional medicine for treatment of many diseases. Medicinal properties of the Icelandic moss and its wide use in traditional medicine are explained by its unique structure. The Icelandic moss has antibacterial properties, it purifies blood and a lymph.

кровь
широкий
[shirokij]
уникальный
официальный
народный
[narodnyj]
Ετικέτες: Υγεία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία