Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Жадина

Желаю всем найти своего жадину, который вас никому не отдаст!
May everyone has their own greedy person, who will never give you to anyone else!

жадина [zhàdina] - greedy person
Ετικέτες: Σχέσεις

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Σχέσεις

Для того, чтобы успокоить ребенка, который плачет, отвлеките его внимание. Обратите его внимание на что-то интересное: щенка, котёнка, птичку, рыбку в аквариуме, красивый воздушный шарик, необычного жука и другие предметы, которые могут заинтересовать ребенка.

To calm a child who cries, distract his attention. Pay his attention to something interesting: a puppy, a kitten, a birdie, small fishes in an aquarium, a beautiful balloon, an unusual bug and other objects which can interest a child.

предмет
[pridmet]
красивый
[krasìvyj]
внимание
[vnimànije]
Ετικέτες: Ζώα, Σχέσεις
Почему одни дети послушные, а другие - нет? Психологи утверждают, что часто виновны в этом родители, которые сами бывают непоследовательны в своих словах и действиях, а также неорганизованы в жизни. Родители часто меняют свои решения без объяснения и противоречат сами себе. Если родители будут сами четко следовать правилам, их дети будут им во всем подражать, станут послушными и адекватными.

Why some children are obedient, and others are not? Psychologists claim that parents who are inconsistent in their words and actions and also not organized in life are often guilty of it. Parents often change the decisions without explanation and contradict themselves. If parents accurately follow the rules, their children will imitate them in everything, will become obedient and adequate.

родители
[raditeli]
психолог
[psikholok]
почему
[pachemu]
Ετικέτες: Σχέσεις
Так выглядит женщина, когда её мужчина говорит с кем-то по телефону.
As woman looks like when her man is talking to someone on the phone.
Ετικέτες: Σχέσεις
Одиночество [ad'inochestvo] - loneliness
Отношения [atnasheniya] - relationships
Ετικέτες: Σχέσεις
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία