Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Обеденный стол

В мире есть только два типа людей -
There is only two types of people in the world

обеденный стол [abèdinnyj stol] - dining-table
Ετικέτες: Στο σπίτι

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Στο σπίτι

Парень потратил десятки часов на обсуждение в Интернете, как не сломать тарелки

[parin' patratil dis'atki chasof na spsuzhd'enie v internet'e, kak ni slamat' tar'elk'i]

A guy spent dozens of hours of discussion in Internet how not break the plates
Ετικέτες: Στο σπίτι
Для очистки кожаных вещей можно использовать мыло, молоко, яичный белок. Для полировки кожаных вещей и предметов используйте банановую кожуру, а для смягчения кожи натрите её глицерином, растительным или касторовым маслом.

To clean leather furniture it is possible to use soap, milk, egg whites. To polish leather things and objects use a banana peel and for mitigation of the leather rub it with glycerin, vegetable or castor oil.

предмет
[pridmet]
молоко
[malakò]
можно
[mozhno]
кожура
[kazhurà]
Ετικέτες: Στο σπίτι
Перед употреблением охладить [p'er'ed upatribl'eniem akhlad'it'] - cool down before use

подушка
[padùshka]
одеяло
[odeialo]
наволочка
[nàvalochka]
Ετικέτες: Στο σπίτι
Невозможно полностью избавиться от пыли в доме, но можно уменьшить ее количество. Для этого надо избавиться ковров, декоративных подушек, мягких игрушек и других лишних вещей, включая одежду, которую вы не носите. Нужно мыть полы и вытирать пыль каждый день. Очистители воздуха также помогают уменьшить количество пыли в квартире.

It is impossible to get rid completely of dust in the house but it is possible to reduce its quantity. For this purpose it is necessary to get rid of carpets, throw pillows, stuffed toys and other excess things, including clothes which you don't wear. It is necessary to wash the floors and to dust every day. Air purifiers also help to reduce amount of dust in the apartment.

каждый
[kàzhdyj]
воздух
[vozdukh]
одежда
[adezhda]
помогать
[pamagàt']
Ετικέτες: Στο σπίτι
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία