Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Родня должна быть подальше

"Нормальный человек должен жить один... На расстоянии и родственники хорошие, и жена хорошая и муж. Но если вместе в одну квартиру — дурдом."

Жириновский В.В.

"Normal person must live alone... At distance relatives are good, and wife is good and husband is good. But if together to one apartment — it`s a madhouse".

Zhirinovsky V.V.

Владимир Вольфович Жириновский - российский политический деятель знаменитый во всем мире своими скандальными высказываниями и поведением, основатель Либерально-демократической партии России, а также член Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Vladimir Volfovich Zhirinovsky - Russian politician well-known around the world by his scandalous statements and behaviour, founder of Liberal Democratic Party of Russia, and also member of Parliamentary assembly of the Council of Europe.родственники
[ròtstviniki]
жена
[zhinà]
муж
[mush]
Ετικέτες: Quotes

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Quotes

Ко мне часто приходят гениальные мысли... ...но меня никогда нет дома

Иrilliant ideas often come to me... ... but I am never at home


часто
[chasto]
никогда
[nikogda]
Ετικέτες: Quotes
Всегда проверяйте свои идеи фактами и будьте готовы отказаться от самых сокровенных убеждений, если факты их опровергают

Always check your ideas against the facts, and be ready to discard even a cherished belief if it does not conform to them

(с) Чарльз Докинз
Ετικέτες: Quotes
Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека.

It's amazing what one ray of the sun can make with the soul of man.

(с)Ф.М. Достоевский
Ετικέτες: Απόφθεγμα, Quotes
Если хочешь жить легко и быть к небу близко, держи сердце высоко, а голову низко.

If you want to live easily and be close to the sky, keep heart high and head low.

(с) Фёдор Глинка
Ετικέτες: Απόφθεγμα, Quotes
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία