Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Первый человек в космосе

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство

12 April 1961 Yuri Gagarin became the first man in world history, flew into outer space

Валентина Терешкова - первая в мире женщина-космонавт
Valentina Tereshkova - the first woman-cosmonaut
Ετικέτες: Ρωσία, Inventions

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία, Inventions

Лена - это река в России, крупнейшая река Восточной Сибири. Она впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. Её длина составляет четыре тысячи четыреста сорок километров. Лена — самая крупная из российских рек. Это главная транспортная артерия Якутии.

Lena is a river in Russia, the largest river of Eastern Siberia. It flows into the Laptev Sea of the Arctic Ocean. Its length is four thousand four hundred forty kilometers. Lena is the largest of the Russian rivers. It is the main transport artery of Yakutia.

площадь
[plòshit']
океан
[akiàn]
длина
[dlina]
девяносто
[devyanosta]
сибирский
[sibirskij]
северный
[severnyj]
крупный
[krupnyj]
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
Конфетти — это разноцветные, обычно бумажные кружочки мелкого размера, которые являются важным атрибутом праздников, балов, карнавалов, триумфальных шествий, дней рождения и свадебных торжеств. Слово конфетти имеет итальянское происхождение и означает изделие из сахара. Раньше конфетти представляло собой различные сладости.

Confetti are multi-colored, usually paper circles of small size which are important attribute of holidays, balls, carnivals, triumphal processions, birthdays and wedding celebrations. The word of confetti has the Italian origin and means a product made from sugar. Erlier confetti represented various sweets.

сахар
[sahar]
размер
[razmer]
праздник
[pràznik]
раньше
[ràn'she]
Ετικέτες: Inventions
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία