Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Уникальное фото

Уникальное фото! 1951 год, первая попытка создания видео на миллион просмотров.

[un'ikal'nae foto! 1951 got, p'ervaya papytka sazdan'iya v'id'eo na m'il'ion prasmotraf]

Unique photo! 1951, the first attempt to create video with a million views

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ζώα, Τέχνη, Ομιλούμενα ρωσικά

В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Ετικέτες: Ρωσία, Ζώα, Τέχνη, Culture
Фотография, победившая в конкурсе "ЛЕГО" [fatagrafiya, pabidifshaya f konkurse "lega"] - The photo that won the "LEGO" contest
Ετικέτες: Τέχνη, Inventions, Culture
Из всех кукушек кукуют только самцы. Зимой кукушки улетают в Африку, а летом возвращаются на свое место жительства. Кукушка подкладывает свое яйцо в гнезда другим птицам всего за десять секунд. Масса яйца кукушки составляет всего два грамма. Скорость полета кукушки может достигать сорока километров в час. У многих народов мира кукушка является символом благополучия.

From all cuckoos only males cuckoo. In winter cuckoos leave for Africa, and come back to their residence in summer. The cuckoo encloses its egg in nests to other birds in only ten seconds. The mass of the cuckoo egg is only two grams. Speed of flight of a cuckoo can reach forty kilometers per hour. At many people of the world the cuckoo is a wellbeing symbol.

скорость
[skòrast']
символ
[simvol]
народ
[narot]
Ετικέτες: Ζώα
Русский народ создал самое большое количество сказок и сказочных персонажей по сравнению с другими европейскими народами. Одна из самых популярных сказок - это «Емеля-дурак». В советское время по этой сказке был снят мультфильм. Однако, кроме этой сказки есть и другие очень популярные русские сказки: "Колобок", "Иван Царевич и серый волк", "Морозко" и многие другие.

Russian people have created the most large number of fairy tales and fairy tale characters in comparison with other European peoples. One of the most popular fairy tales is "Emelya-durak". In Soviet period according to this fairy tale the animated film has been shot. However, except this fairy tale there are also other very popular Russian fairy tales: "Kolobok", "Ivan Tsarevich and a gray wolf", "Morozko" and many others.

сказка
[skàska]
серый
[seryj]
народ
[narot]
Ετικέτες: Τέχνη, Literature
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία