Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Цвет

цвет
[tsvèt]
цветок
[tsvitòk]
цветы
[tsvit`y]
цветной
[tsvitnòj]
цвет глаз
[tsvet glas]
Какого цвета у тебя глаза?
[Kakòva tsvèta u tibyà glazà ]
Какой у тебя любимый цвет?
[kakòj u tib'a l'ubìmyj tsvèt]
купите цветы
[kupìte tsvet`y]
Ετικέτες: Ουσιαστικό

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ουσιαστικό

Господи. Он идеален!
Oh my God. He is perfect!

Сон [son] - sleep, dream

глубокий сон
[glubòkij son]
крепкий сон
[krèpkij son]
тяжелый сон
[tizhòlyj son]
Многие родители в России стремятся дать своим детям модные зарубежные имена, но некоторые родители наоборот вспоминают истинно русские имена для того, чтобы дать их своим детям.

Many parents in Russia are eager to give to their children fashionable foreign names, but some parents on the contrary remember truly Russian names and give them to their kids.

Русские мужские имена: Антон [antòn], Богдан [bagdàn], Глеб [gleb], Григорий [grigòrij], Даниил [daniìl], Кирилл [kirìl], Тимофей [timafèj], Павел [pàvil], Илья [il'ya], Геннадий [ginàdiy], Матвей [matvèj], Леонид [lianìt], Константин [kanstantìn].

Русские женские имена: София [safìja], Ульяна [ul'jàna], Анфиса [anfìsa], Юлия [julìja], Надежда [nadèjda], Варвара [varvàra], Ксения [ksènija], Людмила [l'udmìla], Светлана [svitlàna], Татьяна [tat'àna].

имя
[imya]
родители
[raditeli]
многие
[mnogie]
Григорий
[grigòrij]
модный
[modnyj]
вспоминать
[fspaminat`]
женский
[zhenskij]
У каждого должно быть место, где он чувствует себя в безопасности...
Everyone should have a place where they feel safe...

место
[mèsta]
опасность [apàsnast'] - danger
безопасность [bizapàsnast'] - safety, security
Существительные на -Ы

Ο συντάκτης της εικόνας: Ruspeach

Существительные, которые заканчиваются на -Ы в И.п. мн.ч.
Nouns that end with -Ы in Nominative case in plural.

крем
[krèm]
договор [dagavòr] - contract
инженер
[inzhinèr]
бухгалтер
[buhàltir]
месяц
[mèsits]
возраст
[vòzrast]
драйвер [dràjvir] - driver
плинтус [plìntus] - plinth
свитер
[svìtehr]
джемпер [dzhèhmpir] - jumper
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία