Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Сегодня родился Ожегов Сергей Иванович

22 сентября 1900 года родился Ожегов Сергей Иванович. Это знаменитый советский лингвист, лексикограф, доктор филологических наук, профессор. Автор «Толкового словаря русского языка». Сергей учился на филологическом факультете в Петербурге, но был призван на фронт и он прервал обучение. По окончанию военной службы Ожегов приступил к занятиям на факультете языкознания и материальной культуры Петроградского университета. Затем он переехал в Москву, где он преподавал в университетах и институтах. Во время Великой Отечественной войны Ожегов не эвакуировался из столицы, а остался преподавать. Ожегов являлся автором одного из самых известных и популярных русских словарей — однотомного «Словаря русского языка» и соавтором «Толкового словаря русского языка».

On September 22, 1900 Ojegov Sergey Ivanovich was born. This is a well-known Soviet linguist, a lexicographer, the Doctor of Philology, professor. Author of "The explanatory dictionary of Russian". Sergey studied at philological faculty in St. Petersburg, but was called on the front and interrupted his styding. After ending of military service Ojegov started to study at faculty of linguistics and material culture of Petrograd university. Then he moved to Moscow where he taught at universities and institutes. During the Great Patriotic War Ojegov wasn't evacuated from the capital, and remained to teach. Ojegov was the author of one of the most known and popular Russian dictionaries — one-volume "The dictionary of Russian" and the co-author of "The explanatory dictionary of Russian".

факультет
[fakul`tet]
университет
[universitet]
Сергей
[sirgèj]
профессор
[prafesor]
преподавать
[pripadavat`]
институт
[institut]
время
[vrèm'a]
автор
[aftor]
словарь
[slavàr']
культура
[kul`tura]
известный
[izvesnyj]
военный
[vajènnyj]
занятие
[zanyatie]
великий
[vilìkij]
филологический
[filalagicheskij]
Ετικέτες: Birthdays Today

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Birthdays Today

25 мая 1888 года родился Александров Анатолий Николаевич. Это советский композитор, дирижёр, пианист, музыкальный педагог, публицист. Самые известные музыкальные произведения Анатолия Александрова: "Два мера", "Дикая Бара", "Левша" и других. Анатолий Александров также является автором многих симфоний, оркестров и концертов.

On May 25, 1888 Alexandrov Anatoly Nikolaevich was born. This is a Soviet composer, a conductor, a pianist, a musical teacher, a publicist. The most known pieces of music of Anatoly Alexandrov are: "Two measure", "Wild Bara", "Lefthander" and others. Anatoly Alexandrov is also the author of many symphonies, orchestras and concerts.

советский
[savetskij]
концерт
[kantsert]
композитор
[kampazitor]
автор
[aftor]
Ετικέτες: Birthdays Today
25 мая 1836 года родился Петров Николай Павлович. Это русский учёный-механик и инженер, профессор, основоположник гидродинамической теории смазки. За свою жизнь он опубликовал более восьмидесяти научных работ и был удостоен многих премий. Николай Петров принимал участие в строительстве Транссибирской железной дороги.

On May 25, 1836 Petrov Nikolay Pavlovich was born. This is a Russian scientist-mechanic and an engineer, a professor, a founder of the hydrodynamic theory of lubricant. For his life he has published more than eighty scientific works and has been conferred many awards. Nikolay Petrov took part in construction of the Trans-Siberian railroad.

учёный
[uchyonyj]
профессор
[prafesor]
инженер
[inzhinèr]
жизнь
[zhìzn']
железный
[zhileznyj]
Ετικέτες: Birthdays Today
24 мая 1903 года в Москве родился Поплавский Борис Юлианович. Это поэт и прозаик русского зарубежья. Французский язык был для Бориса вторым родным языком. Во французском лицее, он начал писать стихи на французском языке. Для прозы и поэзии Поплавского характерно влияние творчества Артюра Рембо, французского сюрреализма и русского символизма. Основная тема его поэзии — смерть и наслаждение смертью.

On May 24, 1903 in Moscow Poplavsky Boris Yulianovich was born. This is a poet and a prose writer of the Russian abroad. French was for Boris the second native language. In the French lyceum, he has begun to write verses in French. Influence of creativity of Arthur Rimbaud, a French surrealism and a Russian symbolism is characteristic of prose and Poplavsky's poetry. The main subject of his poetry was death and pleasure death.

стихи
[stikhi]
смерть
[smert`]
писать
[pisàt']
поэзия
[paehziya]
зарубежный
[zarubezhnyj]
Ετικέτες: Birthdays Today
24 мая 1830 года в Москве родился Саврасов Алексей Кондратьевич. Это русский художник-пейзажист, автор культового пейзажа «Грачи прилетели». Способности к живописи появились у Алексея Саврасова в ранней юности. Художник стал популярным благодаря своей картине «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду».

On May 24, 1830 in Moscow Savrasov Alexey Kondratyevich was born. This is a Russian artist-landscape writer, an author of a cult landscape "Rooks have flied". Abilities to painting have appeared at Alexey Kondratyev when he was very young youth. The artist became popular thanks to his picture "View of the Kremlin from Krymsky Bridge in Rainy Weather".

художник
[khudozhnik]
способности
[spasòbnasti]
кремль
[kreml`]
автор
[aftor]
картина
[kartìna]
Ετικέτες: Birthdays Today
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία