Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Мы спим

Я сплю [ja spliù] - I`m sleeping

Я не ел сосиски [ja ni jel sasìski] - I didn't eat any sausages

Я спал [ja spal] - I was sleeping

Хозяйка придет и увидит, что я сплю и подумает, что я не ел сосиски [haziàjka pridiot i uvìdit shto ja spliù i padùmajet shto ja ni jiel sasìski] - The hostess will come and see that I`m sleeping and think that I didn't eat any sausages

Подумает, что их съел кот Васька [padùmajet shto ih sjel kot vàs'ka] - She will think that Vaska ate them

Он же не спит [on je ni spit] - Because he is not sleeping

А я сплю [a ja spliù] -And I`m sleeping

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά

Даже если вы подходите, это не значит, что вы на своём месте [dazhi esli vy patkhodit'e, ehta ne znachit, chto vy na svayom m'est'e] - Even if you match, it does not mean that you are in your place
Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία