Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Скоро зима

Скоро зима [skòra zimà] - The winter is coming
Самое время запастись: [sàmaje vrèm'a zapastìs'] - It's high time to stock up with:

какао с печеньками [kakào s pichèn'kami] - cacao with biscuits
носочками от бабули [nasòchkami at babùli] - socks from grandma
тёплыми пледами [t'oplymi plèdami] - warm rugs

книгами и сериалами [knìgami i sir'alami] - books and serials
уютными свитерами [uyùtnymi svityràmi] - comfy sweaters
любовью [l'ubòv'yu] - love
тёплыми котиками [t'oplymi kòtikami] - warm cats

Все существительные выше стоят в творительном падеже, потому что согласуются с предложением запастись + чем (Т.п.)
All nouns above stay in Instrumental case because they correspond with the sentence запастись + чем (I.c.) = to stock up with smth.

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά

Даже если вы подходите, это не значит, что вы на своём месте [dazhi esli vy patkhodit'e, ehta ne znachit, chto vy na svayom m'est'e] - Even if you match, it does not mean that you are in your place
Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία