Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Скоро зима

Скоро зима [skòra zimà] - The winter is coming
Самое время запастись: [sàmaje vrèm'a zapastìs'] - It's high time to stock up with:

какао с печеньками [kakào s pichèn'kami] - cacao with biscuits
носочками от бабули [nasòchkami at babùli] - socks from grandma
тёплыми пледами [t'oplymi plèdami] - warm rugs

книгами и сериалами [knìgami i sir'alami] - books and serials
уютными свитерами [uyùtnymi svityràmi] - comfy sweaters
любовью [l'ubòv'yu] - love
тёплыми котиками [t'oplymi kòtikami] - warm cats

Все существительные выше стоят в творительном падеже, потому что согласуются с предложением запастись + чем (Т.п.)
All nouns above stay in Instrumental case because they correspond with the sentence запастись + чем (I.c.) = to stock up with smth.

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
Ох уж эта русская пунктуация [okh ush ehta ruskaya punktuatsiya] - Oh, this Russian punctuation

"Здравствуйте, Мария, ответьте, пожалуйста, Андрею, там, кажется, вопрос, который, очевидно, не решён"
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này